Predchádzajúca

Umelecki inštruktori

Ďalšie

Porozumievanie sa

WORKSHOPY A ZÁVEREČNÉ PREDSTAVENIE (na ukončenie I. etapy)

Projekt Brave Kids môže prebiehať v dvoch etapách.

Vyvrcholením prvej etapy, trvajúcej približne dva týždne paralelne vo viacerých mestách, je záverečná prehliadka, vytvorená spoločne deťmi na základe umeleckého materiálu, ktorý predstavuje ich kultúru a umelecké nadanie. Druhá etapa, trvajúca približne 1,5-2 týždne, sa končí prípravou úplne nového predstavenia: Veľké finálové predstavenie Brave Kids (Grand Final Performance of Brave Kids) na základe záverečných vystúpení z jednotlivých miest. Vytvorenie SPOLOČNÉHO PREDSTAVENIA je hlavným praktickým, čiže umeleckým cieľom projektu Brave Kids.

Aká je prvá etapa?

Prvá etapa projektu Brave Kids prebieha paralelne vo viacerých mestách a končí sa prehliadkou Finálových vystúpení, ktoré deti vytvorili spoločne. V každom meste sa stretávajú štyri detské umelecké skupiny. Každá má približne 6 osôb. Celá skupina Brave Kids má asi 24 účastníkov. Deti sa zúčastňujú na umeleckých dielňach, ktoré vedú profesionálni umeleckí inštruktori a sú založené na filozofii „deti učia deti“.


Finálové predstavenie: ukáž, čo si priniesol

 

Každá skupina je vyzvaná, aby pripravila krátky, desaťminútový výstup predstavujúci ich kultúru, krajinu, komunitu alebo typ umenia, ktoré bežne vykonáva. Piesne, tance a ďalšie prvky, ktoré prezentujú, sa stanú základným materiálom pre výučbu a učenie sa od seba navzájom. Prostredníctvom tohto dynamického výmenného procesu deti vytvárajú spoločné Finálne predstavenie, ktoré je odprezentované ako vyvrcholenie prvej etapy v každom meste.

To znamená, že hlavným, základným materiálom pre výstavbu predstavenia (v prvej aj v druhej etape) sú prvky úvodných vystúpení, ktoré skupiny priniesli so sebou. Tieto prvky môžu byť štýlovo veľmi odlišné (tanec, divadlo, cirkus, hudba) ako aj kvalitatívne. Je potrebné si vybrať, ktoré prvky sú najzaujímavejšie, ktoré sa najjednoduchšie naučia všetci, čo stojí za to ukázať ako sólový výstup, a nad ktorými časťami treba ešte popracovať.

Inými slovami, predpokladáme, že hlavným obsahom predstavenia sú zručnosti, talenty, prvky kultúry a nápady, ktoré deti prinášajú. Preto sa snažíme nájsť a vyzdvihnúť tie elementy, ktoré prichádzajú od detí a nevnucovať im naše vlastné myšlienky.

 

WORKSHOPY

V projekte Brave Kids pracujeme s účastníkmi s modelom umeleckých dielní. Pri práci s deťmi a skupinami existuje množstvo rôznych užitočných cvičení a hier. Každý z našich inštruktorov ich dobre pozná a každý z nich si vyvinul svoju vlastnú sadu najlepších postupov. Nie je potrebné ich všetky prezentovať. Je ľahké ich nájsť v tlači alebo na internete. Chceli by sme však upriamiť vašu pozornosť na rôzne aspekty, obzvlášť dôležité pri práci v multikultúrnych skupinách.

V súvislosti s projektom Brave Kids SCHÉMA WORKSHOPU A ETÁP (niekoľko menších skupín v rôznych mestách) je nasledujúca:

●  vzájomné poznanie sa- prebieha prostredníctvom rôznych hier, cvičení a

     prezentácií

                  ●  vytvorenie spoločnej dohody zameranej na náš spoločný cieľ

                  ●  spoznávanie sa a integrácia (budovanie tímu) - opätovné hranie, ale aj  

                       zameranie sa na náš spoločný cieľ, vysvetľovanie toho, čo je pred nami a

                       motivovanie k práci

                 ●  zdieľanie pracovných nástrojov - táto časť pripravuje deti na ďalšie  

                      vzdelávanie - vo veľmi jednoduchých príkladoch uvádzame, ako ukázať, ako

                      komunikovať bez jazyka a vytvoriť opísané prvky vystúpenia

                 ●  výmena zručností (deti učia deti) - vzájomné učenie sa kultúrneho

                      umeleckého materiálu

                 ● scénická tvorba - máme na mysli kombináciu rôznych umeleckých prvkov a

                    tvorbu choreografie, ako aj jej zakreslenie na papier vo forme schematického

                    náčrtu

                 ● vytvorenie predstavenia - rozhodovanie (čo najviac s deťmi) o postupnosti scén

                 ● cvičenie a vylepšovanie

                 ● prezentovanie predstavenia

 

Prvé kroky

 

Prvé kroky v pracovnom procese Brave Kids sú jednoducho stretnutím. Pri prezentácii seba, ostatných účastníkov a účelu projektu sa vždy snažíme vytvoriť priateľskú atmosféru:

 • predstavujeme sa
 • tvoríme situáciu, v ktorej sa každý môže predstaviť(týka sa to iba I.etapy práce)
 • vysvetľujeme, čo tu robíme a aký je cieľ projektu (s pomocou vedúcich/opatrovateľov skupín ako tlmočníkov)
 • pýtame sa účastníkov, čo si myslia a ako sa cítia (s pomocou vedúcich/opatrovateľov skupín ako tlmočníkov)
 • podporujeme účastníkov, aby zadávali otázky a my sa snažíme na ne odpovedať (s pomocou vedúcich/opatrovateľov skupín ako tlmočníkov)
 • predstavujeme spoločný cieľ (tvorba spoločného predstavenia) - uistíme sa, že tomu každý rozumie a či je cieľ naozaj spoločný! (s pomocou vedúcich/opatrovateľov skupín ako tlmočníkov)

 

Zmluva

 

Skôr ako začneme pracovať so skupinou, je dobré predstaviť a dohodnúť sa na základných princípoch tejto práce. Robíme to tak, že na začiatku workshopu vytvoríme „zmluvu“, ktorá opisuje, ako chceme spolupracovať. (Vytvorenie zmluvy sa týka oboch etáp práce, ale zvyčajne sa vytvára len počas prvej). Môžete pracovať bez dohody - v konečnom dôsledku to záleží len od teba - ako sa rozhodneš, či je to pre tvoju skupinu potrebné alebo nie.

Príklady

PRÍKLADY

 

Pravidlá, ktoré sú bežné s ohľadom na priestor a bezpečnosť:

   ● bez topánok - chodíme naboso,

   ● bez jedla v miestnosti - môžete jesť počas prestávky vonku

   ● žiadne pitie sladkých nápojov v miestnosti - iba voda

   ● týkajúce sa práce a vzájomného rešpektu

   ● pomáhame si navzájom – neprekážame si

   ● podporujeme sa navzájom – nevysmievame sa z iných

   ● nedotýkaj sa niečoho, ak to nie je tvoje, bez toho, aby si sa pýtal

   ● bez telefónov

   ● bez násilia

 

Typy

Na vedenie umeleckých dielní

Ako umelecký inštruktor:

Opýtaj sa účastníkov, ako si predstavujú spoluprácu a aké pravidlá by chceli zaviesť. Ako sa chcú cítiť počas spoločnej práce? Ako chcú komunikovať s ostatnými účastníkmi a ako sa majú k nim iní správať?

 

Pri sledovaní prvých vystúpení jednotlivých skupín si rob poznámky, ber do úvahy:

• ktoré scény sa ti najviac páčia (ktoré scény majú najvyššiu umeleckú hodnotu)

• ktoré scény sú ľahké a ktoré ťažké

• aké sú možné typy scén (veľká scéna, malá scéna, sólo, vspierajúca akcia atď.)

• ktorá skupina má slabo pripravený materiál

Neskôr, ak je to možné, prediskutuj svoje názory s účastníkmi.

Na prípravu štruktúry predstavenia:

• premysli si, ako začať predstavenie a ako ho ukončiť. Začiatok predstaví myšlienku vášho vystúpenia, záver sa stane jeho pointou

• vyváž štruktúru - skús kombinovať scény s vysokým nábojom energie s pokojnejšími a veľké scény s menšími

• vyváž montáž scén - snaž sa vyhýbať „dieram“ v akcii, nechaj scény nasledovať jedenu po druhej - na tento účel môžeš použiť pasáže prechodov

 

Flip chart (veľké hárky papiera) je veľmi užitočným nástrojom pri konštrukcii predstavenia. Môžeš ho použiť na vytvorenie storyboardu tak, že nakreslíš rôzne scény a prechody a ukážeš ich deťom. Kreslenie rôznych prvkov vystúpenia je kľúčovým nástrojom rovnako pri usporiadaní scén ako i pri komunikácii - schematické kresby sú ľahko pochopiteľné pre všetkých účastníkov, bez ohľadu na jazyk, ktorým hovoríme.

Ako pripraviť zmluvu:

 • Spoločný cieľ - zmluva by mala byť tvorená s ohľadom na spolčný cieľ – SPOLOČNÉ PREDSTAVENIE
 • Pozitívny postoj - vyhni sa odvolávaniu sa na tresty alebo sankcie, pretože tieto dve vyhrážky nie sú základom pravidiel. Slová ako: môžeš a môžeš to urobiť najlepšie , zastúpia: musíš a prikazujem. Sú základom pripomenutia ľuďom o ich dohodách.
 • "Krátke divadelné scénky" - môžeš zadávať témy pre tvorbu krátkych divadelných scénok. Rozdeľ účastníkov do menších skupín s deťmi z rôznych krajín. Daj im pár minút na prípravu krátkej scénky na danú tému. Potom si ich navzájom predveďte.
 • Píš a kresli - na flipchart napíš všetky "pravidlá", na ktorých ste sa dohodli s účastníkmi. Aby si ich mohol každý účastník prečítať, môžeš požiadať každú skupinu, aby ich napísala vo svojom jazyku. Niekedy vytvárame výkres zobrazujúci každé pravidlo.
 • Podpis - ak sme istí, že všetci pochopili a súhlasili so všetkými pravidlami, žiadame účastníkov, aby sa podpísali (podpíšeme sa aj my). Podpisujeme sa osobným podpisom, ale občas žiadame účastníkov, aby urobili farebné odtlačky svojich rúk, odtlačok prsta je tiež dobrý nápad.
 • Výnimky - ak zavádzaš pravidlo "bez smartfónov", musíš vysvetliť, prečo existujú výnimky: my - inštruktori si ich zachovávame z dôvodu núdzových situácií alebo na prehrávanie hudby či nastavovanie stopiek atď.

Čo robiť v situácii, ak niekto poruší „pravidlá“ zmluvy, je, napríklad, agresívny

Máme rôzne prístupy: niekedy predstierame, že to nevidíme - ak to vyzerá ako zábavná a kultúrne zakorenená cesta k uvoľneniu dodatočnej energie. Niekedy potrebujeme pomoc vedúcich skupín: správanie je neustálym problémom, musíme pochopiť, čo sa deje, ak dieťa potrebuje mimoriadnu pozornosť alebo má problémy s osobnosťou alebo je konflikt atď. Na riešenie vážnych tém potrebujeme prekladateľa.

 

• zisti prečo -  neobviňuj dieťa - (keď vidíš, že niekto porušuje pravidlá z dohody, skús sa predovšetkým dozvedieť, odkiaľ sa berie takéto správanie. Zvyčajne existuje dôvod daného správania.)

• odvolaj sa na „zmluvu“

• odvolaj sa na cieľ

Zadaj si otázku….

 1. 1. Aký je tvoj cieľ v organizovaní workshopov pre deti a mládež? 2. Prečo potrebuješ zmluvu s účastníkmi? Dokážeš sa držať jej zásad? 3. Snažil si sa kedykoľvek kombinovať rôzne kultúrne a umelecké materiály do jedného celku? Čo v tom pre teba môže byť ťažké? Čo ťa v tom zaujíma?

Kontaktuj nás

Adresa

Spolok divadelnej kultúry Pieseň Kozla / Brave Kids

ul. Karkonoska 10
53-015 Wrocław, Poľsko
NIP 899-23-31-660
KRS 000108979

Súhlasím s podmienkami GDPR. Prečítajte si viac.